About Us – Slovenský

Európania vo svete

DnešnáEurópajeviacakolensúčet28členskýchštátovEurópskejúnieakrajínsnimisusediacich.Taktiežzahŕňaeurópskudiaspóru-pocelomsvetežijúcich80miliónovkrajanov,porovnateľnúčodoveľkostipopulácie s najväčšímikrajinamiEÚ.Stoutodiaspórou,žiaľ,niejezaobchádzanérovnakýmspôsobomakouostatnýcheurópskychobčanov.

Veľmičastosúzbaveníniektorýchzásadnýchdemokratickýchpráv:právavoliťalebokandidovaťveurópskychvoľbách;právanadvečiviacnárodností;právanaprimeranúochranu,akžijúmimoEÚ.

ETTW-EuropeansThroughouttheWorld(Európania vo svete) – bola ako organizáciavytvorenápreriešenietýchtootázok.Jetoceloeurópska strešná organizácianárodnýchainýchzdružení,pracujúcanazlepšeníživotaeurópskychkrajanov,nechžijúkdekoľvek.Našemotto:Spoločnáprácajespoločnévíťazstvo!

Vsúčasnejdobespolupracujemeseurópskymiinštitúciami, aby sme im poradili v politikách, ktoré sú významné prekrajanov,a udržiavame tiežkontaktysďalšímieurópskymiamedzinárodnými subjektami,ktorésazaoberajúrovnakýmiotázkami.

SmevúzkomkontaktesmnohýmivýskumnýmiinštitúciamivovnútriajmimoEurópyscieľomprofitovaťzichvýskumuvtémachsúvisiacichskrajanmi.

Kladiemeosobitnýdôraznašpecificképroblémy,ktoréstretávajú mladých európskych krajanov vichživote.

 

Akchceme,abynašaorganizáciaboliskutočneceloeurópska,snažímesamaťaktívnychčlenovvovšetkýcheurópskychkrajinách,veľkýchajmalých,vovnútriimimoEÚ.Vítameorganizácieajednotlivcov.

Viac informáciíoETTWa návod, akosastaťčlenom, nájdete na našich weových stránkach:www.euromonde.eu
Prípadnenáskontaktujtepriamo:niels@euromonde.eu
NielsJørgenThøgersen

PrezidentETTW